18 De Koningskamer: naar het licht

Diep, diep van binnen heb je misschien wel dat verlangen dat je ooit het geluk zal ervaren. Dat na tegenslagen, periodes van saaiheid en af en toe plezier er iets bijzonders komt. Iets waardoor de wereld voor jou lichtend wordt met een heel prettig licht waarin je voelt opgenomen. Daar gaat dit hoofdstuk over.  
 
De Koningskamer zonder mummie en zonder schatten
De Koningskamer wordt algemeen beschouwd als de meest belangrijke kamer van de Grote Piramide. Men veronderstelde dat daar de toenmalige farao in was begraven, vandaar de naam ’Koningskamer’. Maar toen deze piramide in circa 830 werd opengebroken was de sarcofaag leeg. Er was daar geen mummie, er waren geen teksten, geen schatten en geen beelden. Maar zoals uit deze inwijdingstocht naar voren komt, vormen de bouw van de gangen en de stenen zelf het verhaal. Een verhaal dat betrekking heeft op onze individuele inwijdingstocht in ons menszijn, maar ook op de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Voor ons huidige mensheid lijkt dit een onmogelijk verhaal want wie weet nu wat er in de toekomst gaat gebeuren en wie kent alle aspecten van de menselijke ziel? Het wonderlijke is dat bij de aura-readingen van de inwijdingstocht dit toch naar voren komt. Dat brengt ons weer terug naar de beelden van de bouw van de Grote Piramide (zie eerste hoofdstukken) die geleid werd door een groep architecten die daarvoor speciaal geïncarneerd was op aarde. Het ontwerp van het piramidecomplex zou van de hoogst ontwikkelde mensen uit het goddelijke Al komen. Dat zou verklaren waarom dit zo’n bijzonder bouwwerk is. De eerste fase van de inwijdingstocht eindigt in de Koningskamer van de Grote Piramide, daar gaat dit hoofdstuk over. De tocht daarna gaat verder naar de andere piramiden van dit piramidecomplex, maar dat is voor later.
 
Hoe ziet de Koningskamer eruit?
In figuur 18.1 en 18.2 is de Koningskamer te zien met muren en vloeren van rood graniet en niet van kalksteen zoals in de lagere kamers. Volgens Peter Lemesurier, in zijn boek ‘The Great Pyramid Decoded’, zou dit samenhangen met het aanbreken van een spirituele tijd. Aan het uiteinde staat een lege sarcofaag die uit één stuk graniet gehouwen is. Die sarcofaag moet tijdens de piramidebouw in de Koningskamer geïnstalleerd zijn, omdat deze te groot is om door de ingang van de kamer naar binnen te brengen. De granieten sarcofaag heeft geen deksel en geen inscripties. Volgens Lemesurier heeft deze sarcofaag de betekenis van ‘spirituele ontsnapping aan de fysieke sterflijkheid’.
 
 

Figuur 18.1 Koningskamer met lege sarcofaag (bron Ella’ster*)
 
De Koningskamer zit op 1/3 van de hoogte van de piramide en heeft een lengte (Oost-West) van ca. 10,46 meter en een breedte (Noord-Zuid) van 5,23 meter. Uitgedrukt in Royal Cubits (RC’s), een oude lengtemaat uit Egypte ten tijde van de bouw van de Grote Piramide is het respectievelijk 20 en 10 RC’s, mooie, afgeronde getallen! De muren zijn opgebouwd uit 100 stenen en het plafond bevat negen stenen balken. Dat eerste zou volgens Lemesurier samenhangen met beloning, (reward) en het laatste met uiterste perfectie (utter perfection).
 
 
Figuur 18.2 Koningskamer met rechts in de muur het begin van een luchtschacht (Bron: Het oude Egypte forum)
 
In figuur 18.3 is het begin van één van de luchtschachten in de muur van de Koningskamer te zien. Vanaf de Koningskamer lopen de schachten vanaf de noord- en zuidwanden door de hele piramide schuin omhoog naar de buitenkant van de piramide. Ze zijn ongeveer 20,3 centimeter (8 inch) breed en 12,7 cm (5 inch) hoog. Geen enkele andere Egyptische piramide heeft dergelijke schachten.
 
 
 
 
Figuur 18.3 Luchtschacht in de wand van de Koningskamer (bron: Myths & Mysteries)
 
In het vervolg van de inwijdingstocht vervullen de schachten en de sarcofaag aparte functies. In de volgende paragrafen staat daar meer over.
 
De luchtschachten voor geestelijk contact met de lichtsferen
Jezus staat nu in een ruime kamer, de Koningskamer, met aan het eind een lege sarcofaag. Hij voelt zich hier lichter worden na alle verschrikkingen van de voorkamer. Het voelt ook als een kamer vol verwachting van de dingen die komen gaan. Hij stelt zich meditatief in en terwijl zijn hartchakra meer gaat oplichten, loopt hij naar het midden van de kamer. Innerlijk dankt hij het goddelijke dat hij in deze kamer van licht is toegelaten. Hij richt zich op de lege sarcofaag en voelt dat hij daar uiteindelijk naar toe moet. Maar ook voelt hij zich met zijn oren meer aangetrokken tot de rechterkant van de kamer waar een opening met een smal luchtkanaal zit. Daar gaat hij naar toe en legt er zijn oor te luisteren. Hij hoort “Ik ben ervoor om je te helpen. De geesten van het koninkrijk van de hemel staan klaar. Ieder mens met voldoende innerlijk licht op aarde zullen we helpen om hun licht meer te laten schijnen. Want het goddelijke licht kan overal ontstoken worden, maar vooral in de harten van mensen. Ga en wij zullen helpen waar dat nodig en mogelijk is!”
Hij voelt vanuit zijn hart een resonantie met deze boodschap vanuit de geestelijke wereld en zijn hartcentrum wordt nog stralender. Hij richt zich weer op, draait zich om en gaat naar de luchtschacht in de tegenover liggende muur en legt ook hier zijn oor te luisteren. Hij hoort: “Wij zijn engelen uit de hemel, ons licht zal je inspireren en bijschijnen op de moeilijke weg op aarde. Wij zijn er voor je om je ten alle tijde te helpen. Het licht van de liefde zij met je”. Ook deze boodschap resoneert in hem.
 
Christ-force en technologie voor een eerste contact met de geestelijke wereld
De Christ-force stuwt ook na de Tweede Wereldoorlog de mensheid voort. Na een periode van wederopbouw komt er steeds meer licht. Steeds meer mogelijkheden openen zich voor steeds meer mensen om te reizen, zich te ontwikkelen en om meer welvaart te hebben. Spirituele ontwikkeling komt steeds meer naar voren, maar nog niet als een massale activiteit, maar hier en daar verspreid voor enkelingen of groepen.
Als de mensheid qua ontwikkeling gevorderd is tot de luchtschachten van de Koningskamer ontstaat een nieuwe ontwikkeling. Contact met de ongeziene geestelijke wereld begint meer binnen het bereik te komen van mensen. Blijkbaar is er een technologie ontwikkeld die daarvoor mogelijkheden biedt. Veel mensen worden hierdoor bereikt en aan het denken gezet over de aanwezigheid van een geestelijke wereld. Toch is het nog geen massale ontwikkeling.
 
Stappen naar de sarcofaag
Jezus richt zich nu op de lege sarcofaag. Voor zijn geestesoog straalt die een zacht licht uit. Dan knielt hij: “Moge de goddelijke kracht aanwezig zijn om mij en de mensheid dit licht te brengen waar iedereen op wacht. Het licht dat de mens gaat verlichten en tot hoger inzicht en begrip brengt. Dat zijn connectie met het Goddelijke actueel en levend maakt, zodat hij weer in het besef van zijn verbondenheid met het licht van het Goddelijke kan leven en zijn leven en zijn wereld daarnaar kan inrichten. En niet hoeft te twijfelen aan de goddelijke aard van zijn missie op aarde. Vrede en liefde zullen zijn deel zijn. Zijn weg in het leven zal een weg van licht worden. Een weg van realisatie van het Goddelijke in het leven.”
Het lijkt of een grote schittering van geestelijk licht van hem uit gaat waarin dit gebed, deze aanroep, gevat is. De energie ervan zal ver, zeer ver doorwerken in de toekomst, zelfs tot in de huidige tijd.
Hij staat weer op en doet een stap naar de sarcofaag. Een gevoel van verwachting komt in hem op, verwachting naar het licht dat gaat komen. Met iedere volgende stap wordt dit gevoel sterker en raakt hij mee gefocust op de sarcofaag en vooral de belofte die hierin vervat is van goddelijk licht. Bij de sarcofaag gekomen is er middenin de bodem een geestelijk licht aanwezig. Hij pakt de rand van de sarcofaag vast en een golf van energie gaat als een siddering door hem heen, zo sterk is het. Terwijl hij even blijft staan, voelt hij deze energie door heel zijn lijf gaan. Hij voelt de kracht van herschepping. Alsof de energie zijn fysieke lichaam kan herscheppen en herstellen als het uit balans zou zijn.
 
Christ-force en technologie voor genezing
De Christ-force stuwt de mensheid verder in zijn ontwikkeling. De interesse in de geestelijke wereld en de wil om daar goed contact mee te maken worden sterker. Er wordt druk aan nieuwe technologieën gewerkt om dat mogelijk te maken.
Nieuwe technologie wordt ontwikkeld waardoor spirituele energie lichamelijk kan gaan uitwerken. Een apparaat waarmee metafysische geestelijke energie gebruikt kan worden waardoor iemands lichamelijke toestand kan worden verbeterd.
Deze apparatuur wordt zeer gewild. Iedereen wil er over kunnen beschikken want ze geeft mogelijkheden van ongekende en intense genezingen. Tegelijkertijd wordt de metafysische dimensie van het bestaan door vele mensen meer als realiteit gezien.
 
 
Inwijding in de sarcofaag
Jezus stapt in de lege sarcofaag en gaat er in liggen. Zijn lichaam wordt helemaal lichtend. Vooral in zijn centrum ter hoogte van zijn zonnevlecht wordt het stralend. Langzaam rijst hij met zijn geestelijk lichaam omhoog uit zijn fysieke lichaam en uit de sarcofaag. Boven hem wordt het licht steeds schitterender, vooral bij zijn hoofd. Bij het verder omhoog gaan wordt heel zijn uittredingslichaam omgeven door schitterend licht.
Hij gaat nog verder omhoog en komt aan op een plek met onvoorstelbaar veel licht: stralend is het er en vol liefde. “Hallo ben je daar?” hoort hij. Degene die hij ziet, voelt vertrouwd aan, bijna als een oude bekende: zijn begeleidende engel voor de aardse kant van zijn leven. “Het Goddelijke heeft mij de mogelijkheid gegeven om hier te mogen zijn” gaat er door hem heen. Hij ziet de stralende gebieden om zich heen in deze lichtsfeer. Hij stapt op de ander af die daar staat en omarmt die ander. “Ik heb op je gewacht” zegt de ander, “samen kunnen we hier even zijn”. “Moge het Goddelijke ons verder helpen” gaat er door Jezus heen. Hem wordt nu gewezen op de lichtende gebieden om hem heen en de betekenis die ze voor hem hebben. ‘Licht van voleinding’, ‘Licht van inspiratie’, ‘Licht van doordenking tot in de diepte’, ‘Licht van geluk tussen mensen’ enz. Hij voelt dat dit licht in hem komt om het op aarde uit te stralen naar de mensen.
 
Hij staat dan even tegenover zijn geestelijke begeleider en ze kijken elkaar in de ogen en voelen hoe hun wederzijdse missies met elkaar harmoniëren.
“De tijd voor vertrek is gekomen” zegt de begeleider. “Ik ga in liefde” komt er in Jezus op. De beelden van het schitterende licht vervagen voor hem.
Dan gaat hij met zijn uittredingslichaam nog hoger en hoger. Steeds komt hij in een nieuwe hogere sfeer waar mensen op hem wachten en hem begroeten. Het zijn niet alleen de mensen uit de lichtsferen, maar ook van de vierde en hogere kosmische graden (aparte planetenstelsels). Uiteindelijk komt hij in de zevende en hoogste kosmische graad van voleinding aan. “Eindelijk” zegt hij innerlijk, “eindelijk mijn broeders en zusters, ben ik weer hier.” Hij heeft een gebied bereikt dat hem vertrouwd is. “Ik ben blij dat ik jullie kan zien en dat we onze zegeningen kunnen uitwisselen. Het licht van jullie zal altijd schijnen in deze en de andere werelden. Ik wil jullie danken voor je medeleven. Hoewel ik mijn aardse missie alleen moet doen, maakt het gezamenlijke licht van ons allen mijn missie stralender. Het licht van hier zal ik meenemen naar de aarde zodat er een lijn van licht is van dit hoogste gebied van het universum tot in het aardse komt. Altijd kan dan licht van goddelijke liefde en zegening toestromen naar de aarde.
 
Dan neemt hij afscheid en langzaam gaat hij met zijn uittredingslichaam energetisch omlaag en heeft nog één stop in een lichtende sfeer vlak bij het aardse leven, de eerste lichtsfeer. Hij geeft daar een zegen om de mensen daar te sterken bij hun werk dat ze doen voor de aardse mens. Hij ziet hoe velen vanuit deze sfeer werkzaam zijn om de aardse mens te beschermen, te inspireren en te genezen.
 
Christ-force en technologie voor stabiel contact met de lichtsferen
Ondertussen wordt verder gewerkt aan apparatuur waarmee een intenser, stabieler en betrouwbaarder contact met de geestelijke wereld kan worden verkregen. De druk om deze apparatuur te ontwikkelen wordt groter en groter. Even lukt het contact, maar dat is nog niet goed genoeg. Maar na een extra ontwikkelingsstap lukt het om tot een stabiel contact te komen. In stappen begint de informatie vanuit de geestelijke wereld door te komen naar de mensheid. Informatie die veel mensen verrast want zo hadden ze nog niet tegen het leven aangekeken en al helemaal niet naar de geestelijke wereld. De stroom informatie vanuit de geestelijke wereld blijft doorgaan en het kost mensen tijd en moeite dat allemaal te begrijpen. Eigen zienswijzen en maatschappelijke wetten moeten worden herzien.
Dan worden weer nieuwe uitvindingen gedaan (parallel met een lichtplek vlak boven het centrum van de sarcofaag). De mensheid krijgt nu niet alleen de geestelijke wereld te horen, maar ook te zien. Een rechtstreeks beeldcontact komt voor de mensheid ter beschikking. Die beelden maken een diepe indruk. De realiteit daarvan doet een sterk appèl op de eigen leefwijze. De beelden vanuit de geestelijke wereld geven een voorbeeld voor vele mensen hoe het ook kan: leven in vrede en harmonie. De beelden dringen bij steeds meer mensen door als een geestelijke realiteit. Het verwerkingsproces van de mensheid voor al deze nieuwe informatie duurt jaren. Sommige groepen die sterk op een geloof of ideologie gericht zijn of in een sterk materieel gerichte cultuur zijn opgegroeid zullen er veel moeite mee hebben en het zelfs lange tijd ontkennen.
Weer komen er nieuwe uitvindingen waarbij het mogelijk is het contact met de geestelijke wereld te personaliseren. Iedereen kan persoonlijk in contact komen met een geestelijke adviseur. Vragen over het leven en gezondheid kunnen gesteld worden en een geestelijk begeleider uit de lichtsferen kan hulp bieden zolang iemand daar open voor staat.
Nog verder stuwt de Christ-force energie de mensheid op en dan wordt een uitvinding gedaan om de mensen die daaraan toe zijn te helpen hun geestelijke afstemming op de hogere geestelijke gebieden bewuster te beleven. De technologie die ontwikkeld wordt, geeft een vibratie die mensen helpt in hun geestelijke afstemming.
Al deze uitvindingen en nog veel meer zullen een enorme impact op het leven op aarde hebben. De mens wordt daardoor steeds meer geestelijk bewust en dat gaat in de eeuwen die komen het menselijk handelen bepalen.
 
Langzaam gaat Jezus met zijn uittredingslichaam terug naar de sarcofaag en wordt weer één met zijn fysieke lichaam. Even nog blijft hij in stilte liggen zodat al zijn nieuwe ervaringen kunnen bezinken en hij zich weer goed in zijn lijf voelt. Dan hoort hij geluiden in de kamer, blijkbaar is hij niet meer alleen.
 
 
Ontvangst na de inwijding
Langzaam, heel langzaam komt hij overeind. Zijn geestelijk lichaam straalt licht uit en is ook lichtend van binnen. Zijn fysieke lichaam voelt zwaar, heel zwaar aan, zodat het moeite kost om overeind te komen. Dan stapt hij uit de sarcofaag en ziet dat een licht ontstoken is aan de andere kant van de Koningskamer. In dat licht is een groep inwijdingspriesters zichtbaar. Als ze hem zien, beginnen ze een lied van welkom voor hem te zingen.
 
Lied van welkom
We heten je welkom, welkom in ons midden.
Je hebt de verschrikkingen van de voorkamer van deze kamer van licht overwonnen
Je bent naar de hoogste toppen geweest van onze geestelijke vermogens
Je bent de lange weg van de confrontatie met het wezen van de aardse mens (de Sfinx) gegaan
Ook de opstijging na de lichamelijke dood heb je meegemaakt.
 
Welkom in ons midden
Ieder die deze inwijding heeft doorgemaakt gaat zijns weegs
Want het ideaal, de levensmissie door het goddelijke gegeven, zal een ieder op een eigen weg van realisatie brengen
Iedere keer als daar stappen gemaakt worden
Zal dat vanuit de ervaring zijn, opgedaan in dit goddelijke gebouw
Dan zal iets doorklinken dat deze realisatie meer
Kracht en diepte geeft
 
Welkom in ons midden
Nog is deze tocht niet ten einde
Maar nu is het moment van rust aangebroken
Zodat het bereikte licht gevierd kan worden
En haar stralen kunnen verlichten
Hier en verder in de wereld
Laten wij gaan zitten voor ons samenzijn
 
Ze gaan op de grond zitten van de kamer en ieder krijgt een klein glaasje met een sprankelende vloeistof. Jezus drinkt een slokje en de heerlijke smaak geeft hem een weldadig gevoel van voldoening en rust. Kleine stukjes van een koek worden rondgedeeld. Jezus spreekt zijn waardering uit voor de steun van de inwijdingspriesters die deze inwijdingstocht mogelijk hebben gemaakt. De hoofdpriester zegt hem dat de inwijding nog niet voorbij is, want er komt nog een andere fase van verdieping van de ziel.
Dan geeft een van de priesters aan dat het tijd is om weg te gaan. Iedereen staat op en verlaat door de uitgang deze kamer van de goddelijke inwijding. Ze gaan ook het astrale scherm door, schuiven de valdeuren in de Voorkamer omhoog en lopen naar de Grote Galerij. Ze houden elkaar vast als ze in een rij afdalen over de schuivende balken. Ze lopen door de gang naar de kamer van kracht en denken, de Koninginnekamer, en gaan in de toegangsgang onder het astrale scherm door.
Zij lopen naar de nis in de Koninginnekamer waar helemaal rechts een stenen deur wordt geopend. Ze gaan daardoor en komen in een smalle gang terecht die kronkelig schuin omlaag gaat. Ze dalen af via de richels in deze lange gang, die eigenlijk een schacht is.
 
Aankomst in de tempel bij de Grote Piramide voor rust en bezinning
Dan, aan het eind, is er opnieuw een stenen deur. Er wordt geroepen en aan de andere kant wordt de deur ontsloten en open gemaakt. Ze komen in een overdekte ruimte aan de zijkant van de Grote Piramide uit. Waarschijnlijk de plek waar een tempel stond. Daar is er gelegenheid voor Jezus om toilet te maken, te eten en te drinken. Hij slaapt daar die nacht alvorens de inwijdingstocht voor te zetten.
 
Reflectie: wanneer komt de verbinding met de lichtsferen?
In de boeken van Jozef Rulof, een trance-medium uit de veertiger en vijftiger jaren van de 20ste eeuw wordt dieper ingegaan op de toekomstige, technische uitvindingen. In het tiende hoofdstuk van het boek ‘Volkeren der aarde door gene zijde bezien’[1] wordt specifiek ingegaan op het directe-stem apparaat waarmee een stabiel, auditief contact met de lichtsferen kan worden gemaakt. Ook een apparaat voor genezing en een minder stabiel apparaat voor contact met de lichtsferen worden vermeld. Dit laatste apparaat zal eerder dan het directe-stem apparaat worden uitgevonden. Volgens hem zal deze reeks uitvindingen halverwege de twintiger jaren van de 21ste eeuw beginnen. Dus dat duurt niet lang meer!
Deze uitvindingen stellen de mens in staat contact kan hebben met de lichtsferen zonder de eigen hogere vermogens eerst krachtig te ontwikkelen. Toch heeft de laatste uitvinding die in dit hoofdstuk vermeld wordt, betrekking op het stimuleren van de eigen spirituele vermogens. Blijkbaar blijft dit belangrijk, al is maar een beperkt aantal mensen van een generatie toe aan deze vorm van spirituele ontwikkeling. Voor zover ik dat in aura-readingen heb kunnen zien, wordt verregaande spirituele ontwikkeling in een leven vaak voorafgegaan door levens waarin daaraan gewerkt is.
 
► Naar het vorige hoofdstuk: 17 Voorkamer van de Koningskamer: de confrontatie

Reacties

Wat een heerlijk hoofdstuk en wat loopt het synchroon met ons leven. Dank Pierre, ik heb genoten van jouw verrassende manuscript.
Liefs
Marlies

Dank Marlies voor je feedback! 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Image CAPTCHA